Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

De betrokkenheid van ouders is erg belangrijk om het onderwijs goed vorm te kunnen geven. Constructief meedenken en samen de verantwoordelijkheid nemen voor de leerlingen helpt om het leerproces goed vorm te geven. Het Van Kinsbergen college heeft een deelraad. Dit is een orgaan ontstaan uit de gemeenschappelijke MR van de Van der Capellen scholengemeenschap. Elke deelraad is samengesteld uit ouder(s), leerling(en) en docent(en). De grootte van de deelraad is afhankelijk van de locatie. Op het VKC bestaat de deelraad uit 1 ouder, 1 leerling en 2 docenten. De deelraad bespreekt, beslist en adviseert over locatiegerelateerde zaken. Naast de deelraad is er ook een ouderpanel. Deze ouderpanel ondersteunt de ouder in de deelraad en denkt mee over zaken die de ouders en leerlingen aangaan. Ook controleert en adviseert de ouderpanel over de hoogte en besteding van de ouderbijdrage.

Voorzitter van de ouderpanel is nog niet bekend. Voor vragen kunt u contact opnemen via mail ouderraad-vkc@ooz.nl.

Ondersteuningsplanraad

Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen kunnen op verschillende manieren inspraak hebben in passend onderwijs. Zo heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht op het ondersteuningsprofiel van de school. En de ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

De ondersteuningsplanraad (opr) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. In de opr zitten ouders, personeel en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen. Via de opr hebben zij instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In dit plan staan onder meer de afspraken van het samenwerkingsverband over de basisondersteuning. Dit is de ondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden. Klik hier voor de link naar het samenwerkingsverband Stichting Leerlingenzorg NW Veluwe voor alle informatie over het samenwerkingsverband en de ondersteuningsplanraad.