Externe ondersteuning

Wanneer de problematiek van een leerling te complex is voor de mentor of het expertiseteam wordt de hulp van het extern zorgnetwerk geraadpleegd. Het extern zorgnetwerk bestaat uit een groep mensen van verschillende disciplines die er zorg voor dragen dat een leerling met problemen in het juiste hulpverleningstraject terecht komen. Dit netwerk kan door de zorgcoördinator worden geraadpleegd. Het bestaat uit: jeugdarts, straathoekwerker, schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg, leerplichtambtenaar en eventueel politie.

De jeugdarts/schoolverpleegkundige (GGD) kan worden ingeschakeld bij fysieke klachten.

Alle leerlingen van het eerste leerjaar vullen een vragenlijst in met vragen over hun fysieke en sociaal-emotionele welbevinden. Aan de hand hiervan, of op aanvraag van ouders nodigt de jeugdarts de leerling uit voor een gesprek en/of klein onderzoek. De jeugdarts doet tevens herhalingsonderzoeken bij fysieke problemen die gebleken zijn op de basisschool.

De schoolmaatschappelijk werker begeleidt leerlingen d.m.v. gesprekken en maakt gebruik van de expertise binnen het gemeentelijke basisteam bij b.v thuisproblematiek of diagnostiek.

De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld in geval van onwettig en/of zorgelijk schoolverzuim.

Via het CJG kan ondersteuning gevraagd worden voor ouders en kind wanneer er sprake is van ernstige thuisproblematiek en/of doorverwijzing voor diagnostiek.

Straathoekwerkers signaleren en volgen probleemjongeren in de gemeente. Straathoekwerk biedt trainingen en begeleiding aan jongeren.

Politie signaleert en volgt jongeren in de gemeente. Door vroegtijdig signaleren van de probleemjongere wordt geprobeerd problematiek te voorkomen.

  • Het samenwerkingsverband NW-Veluwe en OOZ

Van Kinsbergen valt onder Stichting Leerlingenzorg Noord-West Veluwe. Wanneer een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan geleverd kan worden binnen de basisondersteuning dan kan de school een arrangement aanvragen bij de Stichting Leerlingenzorg. In het arrangement wordt de hulpvraag en mate van ondersteuning die nodig is beschreven. De PCL (permanente commissie leerlingenzorg) beoordeelt de aanvraag.

Voor problematiek die de ondersteuning die de school kan bieden overstijgt, kan de school in overleg met de Stichting Leerlingenzorg een externe plaatsing voor kortere of langere duur aanvragen via de PCL. Binnen het samenwerkingsverband zijn ook vestigingen voor speciaal onderwijs.